C±Tz¾¶ pXÀ

§ÃYÔØYÀ TÍ¡&PNàß `UQUeLÔ AWjL¶` B§_§WãËP N¹RãV UeLØeLãL CXYNUãL YWß &Rze %Lã|¦©e %Lã¡zÃef\© GßT© RãjLÔAÛ«R E¡+U.  TÃY¦&R T¼À %N» GßT© TZ%UãÐ.

A&R &TãÅ Rãß, %TÚ&\ãÀLض RjLÔ ULâeh AÅX© ULØeh §ÃUQ YV© Y«R©¶ YW+]¦ &Rz A+X«© §ÃUQ¶ SP¦R ¹VÚp %N»f\ãÀLÔ.  §ÃYÔØYÀ TÍ¡&PNàÅ ¬+\V &TÀLÔ T§Í %N»©Ô[ãÀLÔ.  LÅËeLPÅ ´¦RL¦§È¶ UQUeLÕß ËTWjL+[ %YÕ¼y|Ô&[ã¶.  C+QV R[¦§È¶ T§Í %N»V CÃef&\ã¶.  GjLÔ §ÃUQehÒ ¬ÀYãfLÔ AzeLz %Rã+X&Tp¼ß ºX¶ %RãPÀ´ %Lã¡| RLYÅ %RÁ˦©e %Lã¡zÃef\ãÀLÔ.

GÅXãYÚ+\¾¶ ¬ÀYãfL&[ %N»© RÃYãÀLÔ GßÝ Vãö G§ÀTãÀeLe iPã©.  A© Uy|UÅX,  RjLÔ ²Ô+[LØeh HÚ\ YWß C«R CP¦§Å Rãß CÃef\© GßÝ ¬ÀYãfLÔ iÝYãÀLÔ.  %T¡/Uã±²Ô+[LÕß hQ SX¦+R, EPÅ SXßL+[ AÅX© Sß]P¦+RL+[ ¯jLÔ ËNãÁ¦©,  RjLÔ h|¶T¦§ÚhHÚ\ YW+] Eݧ %N»Y© RjLÔ LP+ULÕÅ ¹Rß+UVã]©.

GYÃeh&U °Ý NRÌR¶ %TãæRUã] UQULß-/UQULÔ A+UY© Lz]¶.  ¬+\V &TÀLÕß ULßLÔ SãYÚTZ ¬\¦§Å CñTãÀLÔ.  A+R U\«©, %T¡ ReLãÕ±TZ LXö B±²Å TZeLXö &Y¡|¶ GßÝ ¬\¦+R¦Rãß G§ÀTãÀef\ãÀLÔ.   SÅX h|¶TUã, T¡Tã] h|¶TUã GßÝ TãÀeLãUÅ UQ¹z¦© +Y¦R±²ß AY§±T|f\ãÀLÔ.

pX %TÚ&\ãÀLÔ, UÃUL+[¾¶ UL+]¾¶ C+Q«© N«&RãNUãL YãZ Ë|Y§Å+X.  UÃULÔ R+XV+Q U«§W¶ K§ , Rß UL+] +LehÔ &Tãy| Ë|Yã&[ã GßÝ TV«©, Rß ULß ¸© S¶²e+L CZ«©, UÃULÔ ¸© ÌQãL N«&RL±T|f\ãÀLÔ.  Uã±²Ô+[¼ß A¶UãRãß C±Tz Gß\ãÅ,  %T¡¢ß A¶Uã&Yã ULØeh ´¦§U§ %NãÅÆ, Ëy|e%Lã|¦©± &TãLⶠGßÝ %NãÅXãUÅ, ´ÃNß NÁ¼Å+Xß] ã, RãÆ+Ve LZÚÛ  ºtpX  GÛtpy| Y«§| Gßf\ãÔ. 

§ÃUQ¶ GßT© B¼W¶ LãX¦© T¼À GßTãÀLÔ.  §ÃUQ¶ BLãR %T¡LØeh Uã±²Ô+[ f+P±T© ·LͶ Lz]UãL CÃef\©.  C§Å CW¡PãY© §ÃUQ¶ Gß\ãÅ &LyL&Y &Y¡Pã¶.  35 YV©eh &UXãf¾¶ §ÃUQ¶ BLãUÆÃeh¶ UeL+[ +Y¦©e %Lã¡|, ªeL·ÅXãÅ RËeh¶ %TÚ&\ã+W ¬+]¦©e %LãÔ[ &Y¡|¶, AYNWUãL ¹zÍ G|eLe iPã©.

¹¶+Teh &Y+X¦ &Rz Y«RYÀLÔ ¹RÆÅ RãWã˼ŠY«© E\Ë]ÀLÔ Ìyz&Xã, %TãjLÅ Ìyz&Xã Rjf¼Ã«©, AYWYÀ Rh§eh¶ §\+Ueh¶ HÚ\ãÚ&TãÅ pÝ ¬ÝY]¦§&Xã, %TÁV ¬ÝY]¦§&Xã &Y+X¼Å &NÀ«© Tz±TzVãL Rß §\+U+V Y[À¦© ¹ß&]Û %YÕ¼PjLÕÅ AYWYÀLÔ YN§eh HÚT Ì|LÔ Yãjf YãÏ«©e %Lã¡zÃef\ãÀLÔ.  Jà pXÀ RãWã˼Š%T¡ G|eL&Yã, %Lã|eL&Yã UÝef\ãÀLÔ.  CÊY[Íeh¶ AYÀLÔ

CÅXW NeLW¶ Cà+UVãL EÃ[ %TÚ&\ãÀLض ERËVãL CÃeL &Y¡|¶.  ²Ô+[Lض %TÚ&\ãÀLØeh U§±´e %Lã|¦© SP«© %LãÔ[ &Y¡|¶.